Monthly Archives

Tháng Mười Một 2019

Cam Sơn Mai Xây dựng thành công nhãn hiệu chứng nhận

Sau 2 năm tích cực chuẩn bị các điều kiện cần thiết và triển khai tổ chức xây dựng nhãn hiệu, ngày 31/10/2019, Cục Sở hưu trí tuệ thuộc Bộ khoa học công nghệ đã ký quyết định về việc cấp giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ nhãn hiệu cho sản phẩm…